ஆராதனை ஆராதனை பாடல் வரிகள்
ஆராதனை ஆராதனை -துதி
ஆராதனை ஆராதனை
காலையிலும் மாலையிலும் -துதி
ஆராதனை அப்பாவுக்கே!

1.தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை
துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை
பரம பிதாவே உமக்கு ஆராதனை
வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை

2. ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை
ஜீவ தண்ணிரே உமக்கு ஆராதனை
மேகஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை
மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை!

3.அப்பா பிதாவே உமக்கு ஆராதனை
மறுரூபமானவரே உமக்கு ஆராதனை
கன்மலையே உமக்கு ஆராதனை

காண்பவரே உமக்கு ஆராதனை!