பணிந்து பாடி போற்றுவோம் பாடல் வரிகள்


பணிந்து பாடி போற்றுவோம்
கனிந்த ஆவி உண்மையோடு
எம் தேவனை - ... ...

1.மோசையை விடப் பெரியவர்
பிரமாணங்களை நிறைவேற்றினவர்
வேஷங்கள் யாவையும் வெறுப்பவர்
பாசமாய்த் தொழுதிடுவோம் -...

2.ஆரோனை விடப் பெரியவர்
சதா மாறாத ஆசாரியர்
வாரே னென்று கூறினவர்
நேரே நாம் தொழுதிடுவோம்

3.ஆலயத்தை விடப் பெரியவர்
இங்கு ஆலயமாக இருந்தவர்
ஆலயம் நீங்களே என்றவர்
அலங்காரமாய் தொழுதிடுவோம்

4.யோனாவை விடப் பெரியவர்
கெட்டுப் போனோர்களுக்கும்
உரியவர்
தாமாக ஜீவன் தந்தவர்
கோணாமல் தொழுதிடுவோம்

5.சலோமோனை விடப் பெரியவர்
தேவஞானமென்ற பெயர்க்குரியவர்
காலமெல்லாம் கூட இருப்பவர்
தாராளமாய்த் தொழுதிடுவோம்

6. எல்லாரிலும்  மேலானவர்
நமக்கெல்லாமுமாக உள்ளவர்
அல்லெலூயாவுக் கருகர்

வல்லமையாய்த்  தொழுதிடுவோம்