தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கும் பரிட்ச்சையை அறிந்திருக்கிறீர்களா?