இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்! அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள்