நீதியின்மேல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்! அவர்கள் திருப்தியடைவார்கள்