நீதியின் நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்! பரலோகராஜ்யம் அவர்களுடையது: