Type Here to Get Search Results !

I கொரிந்தியர் 1 : 18 - 1 Corinthians 1 :18


    சிலுவையைப்பற்றிய உபதேசம் கெட்டுப்போகிறவர்களுக்குப் பைத்தியமாயிருக்கிறது, இரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவபெலனாயிருக்கிறது. 

     I கொரிந்தியர் 1 -18