Type Here to Get Search Results !

மத்தேயு 22:37 | Matthew 22 :37    இயேசு அவனை நோக்கி: உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்புகூருவாயாக;

    மத்தேயு 22:37


 

Below Post Ad

Lenovo 300 Wired Plug & Play USB

M.R.P.:506.00

Price:299.00 Fulfilled

You Save:207.00 (41%)

Inclusive of all taxes