Type Here to Get Search Results !

மத்தேயு 4:4 | Matthew 4:4


மனுசன் அப்பத்தினாலேமாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் மத்தேயு 4:4