Type Here to Get Search Results !

Songs Headings

TS Lyrics

புதிய உடன்படிக்கையின் பாக்கியவான்கள்

பாக்கியவான்களின் 9 - பிரமாணங்கள்

ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்! பரலோகராஜ்யம் அவர்களுடையது:
துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்! ஆறுதலடைவார்கள்
சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்! அவர்கள் பூமியைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுவார்கள்:
நீதியின்மேல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்! அவர்கள் திருப்தியடைவார்கள்
இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்! அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள்
இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்! அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள்
சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்! அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் என்னப்படுவார்கள்
நீதியின் நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்! பரலோகராஜ்யம் அவர்களுடையது:
என்னிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து, பொய்யாய்ச் சொல்வார்களானால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள்