த - பாடல் வரிகள்

தெய்வமே இயேசுவேஉம்மைத்தேடுகிறேன்
தேவ தேவனே எகோவா