வாலிபர் கீதங்கள்

நீர் என்னோடு இருக்கும் போது

உம்மையே நோக்கி ஓடுகிறேன்

ஆதி மெய் தேவனே

இயேசுவுக்கு சொந்தமான

அன்பராம் யேசுவைப் பார்த்துக்

பிரியமான இயேசுவே

உன்னை எனக்கு காட்டையா

வல்லமையின் ஆவியானவர்

கர்த்தர் இயேசுவில் வேரூன்றுவோம்

எந்தன் உள்ளத்தில் புதுஉணர்வு

இறைவார்த்தை அகிலத்தை

மாசில்லா மாசில்லா

யேகோவா நிசி யேகோவா நிசி

அழைக்கிறார் இயேசு ஆண்டவர்

ஸ்தோத்திரத்தோடே கீர்த்தனம் பாடு

நிலையில்லா உலகு நிஜமில்லா உறவு

அலையினில் அமைதி வேண்டும்

கடவுளை மனிதன் விலகுதல் பாவம்

மாறணும் மனம் மாறணும்

ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே

காதுல்ல பூவச்சி

மனசுக்குள்ளே பொங்கும் கடலாய்

முதலாவது! எதிலும் முதலாவது!

காலத்தின் அருமையை அறிந்து

ஐயையா, நான் பாவி என்னை

ஆசையாகினன், கோவே

வேதபுத்தகமே, வேத புத்தகமே,

புத்தியாய் நடந்து வாருங்கள்

திரும்பிப் பாராதே, சோதோமைத்