Type Here to Get Search Results !

துதி பாடல்கள்

Back

எண்ணிடலங்கா ஸ்தோத்திரம்

நன்றியால் துதிபாடு - உன்  இயேசுவை 

மாலையில் துதிப்போம்

போற்றிடுவோம் புகழ்ந்திடுவோம்

தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே

அல்லேலூயா கர்த்தரையே

இயேசு ராஜனின் திருவடிக்கு

துதிப்பதே என் தகுதியல்லோ

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம்

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்

புத்தம் புதிய பாடல் தந்தார்

சந்தோச கீதம் எண்ணில் பொங்குதே

கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம்

காலை தோறும் கர்த்தனே

காலையும் மாலையும்

கதிரவன் தோன்றும் காலையிதே

என்னை மறவா இயேசு நாதா

தினம் தினம் இயேசு நாயகனை

நம் தேவன் அன்புள்ளவர்

ஆனந்த துதி ஒலி கேட்கும்

ஆயிரம் ஆயிரம் பாடல்களை

எந்தன் நாவில் புதுபாட்டு

என்றும் ஆனந்தம் என் இயேசு தருகிறார்

இன்ப இயேசுவின் இணையில்லா

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு

தூயாதி தூயவரே

எந்தக் காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும்

ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா

ஸ்தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன்

துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே

துதித்திடுவோம் தூயவர் இயேசுவையே

ஆனந்தமாய் நாமே ஆர்ப்பரிப்போமே

இயேசுவின் நாமமே!

நிகரே இல்லாத சர்வேசா

எந்தன் உள்ளம் புது கவியாலே பொங்க

பாரீர் அருணோதயம் போல்

நேசரவர் என் நேசரவர்

வந்தாளும் யேசுவே வாருமிதில் - தேவ

தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம்

ஆனந்தமே பரமானந்தமே - இயேசு

தூய தேவனை துதித்திடுவோம்

எந்தன் இயேசுவே உந்தன் நேசமே

காலைநேரம் இன்ப ஜெப தியானமே

என் நேசர் ஏசுவின் மேல் சாய்ந்தே

பாடுகின்றேன் நான் பாடுகின்றேன்

நமது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம்

நம்முடைய தெய்வம் இயேசு வல்லால் இந்த

இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்

மகிமை உமக்கன்றோ மாட்சிமை

நான் நேசிக்கும் தேவன்

உம்மைத் துதிப்பேன்

இயேசுவே உந்தன் மாசில்லா இரத்தம்

துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதிப்பேன்

உம்பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே

கர்த்தரை நான் எக்காலமும்

கர்த்தனை வாழ்த்துகிறேன்

கர்த்தாவின் ஜனமே கைத்தாளமுடனே

அவர் எந்தன் சங்கீதமானவர்

நான் பாடும் கானங்களால்

நன்றியால் பாடிடுவோம்

போற்றிடுவேன் பராபரனைச்

போற்றித் துதிப்போம்

எந்நாளுமே துதிப்பாய்

எக்காலத்தும் கர்த்தர் இயேசுவை

எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர்

என் இயேசு ராஜாவுக்கே

என் இயேசு ராஜா ஸ்தோத்திரம்

இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக

எத்தனை நன்மைகள் எனக்குச் செய்தீர்

ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே

ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு

ஓசன்னா பாடுவோம் ஏசுவின் தாசரே

அனந்த ஞான சொரூபா, நமாவே

தந்தானைத் துதிப்போமே

தோத்திரம் செய்வேனே

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்

சீரேசுநாதனுக்கு ஜெயமங்களம்

ஏசுவையே துதி செய் நீ மனமே!

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே

பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்

நெஞ்சமே துதி பாடிடு

துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி

மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்!

காண்கின்ற தேவன் நம் தேவன்

கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை

தெய்வமே இயேசுவே உம்மைத்தேடுகிறேன்

நன்றி நன்றி நன்றி என்று துதிக்கிறேன்

யோசனையில் பெரியவரே ஆராதனை ஆராதனை

கடந்து வந்த பாதைகளை

அதிகாலையில் (அன்பு நேசரே)

உம்மை நினைக்கும் போதெல்லாம்

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி

நன்றிபலி நன்றி பலி

ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது

நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே

தேவனைத் துதிப்பதும்

கதிரவன் எழுகின்ற காலையில்

விண்மணி பொன்மணி

இயேசென்னும் நாமம் என் நாவுக்கு

என் தேவனே உம் மகத்துவக்

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே!

பணிந்து பாடி போற்றுவோம்

துதி தங்கிய பரமண்டல

உள்ளம் ஆனந்தக் கீதத்திலே

பாடித் துதி மனமே

அல்லேலூயா துதிமகிமை

வந்தனம் வந்தனமே! தேவதுந்துமி

சுந்தரப் பரம தேவ மைந்தன்

ஒப்பில்லா - திரு இரா!

கண்டேனென் கண் குளிர

இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே

நன்றி நன்றி என்று

என் உயிரே ஆண்டவரைப் போற்று

இயேசு நம்மோடு இன்று ஆனந்தம்

அப்பா வீட்டில் எப்போதும் சந்தோஷமே

ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள்

உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

இயேசுவின் பிள்ளைகள் நாங்கள்

கைதட்டிப் பாடி மகிழ்ந்திருப்போம்

துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான்

இந்த மட்டும் காத்த எபனேசரே

எமைப் படைத்தவரே பாதுகாத்தவரே

நம் தேவனைத் துதித்துப் பாடி

ஆனந்தமாக அன்பரைப் பாடுவேன்

பவனி செல்கின்றார் ராசா - நாம்

ஆதிபிதாக் குமாரன்

சீர்மிகு வான்புவி தேவா, தோத்ரம்,

தோத்திர பாத்திரனே,

வானம் பூமிபடைத்தஇயேசுவே-உம்மை

நல்ல உள்ளம் தர வேண்டும் நாதா

தேவனுக்கே மகிமை தெய்வத்திற்கே மகிமை

நான் பாட வருவீர் ஐயா

ஏழை என்னை மீட்டவர் நீரே

அன்பின் தெய்வமே

நன்றி பலிபீடம் கட்டுவோம்

ஆகாதது எதுவுமில்ல -உம்மால்

அப்பா நீங்க செய்த நன்மை

ஆராதனைக்குரியவரே உம்மை உயர்த்தி

இயேசு நாமம் போற்றிப் பாடுவேன்

கேருபீன்கள் சேராபீன்கள்

உம்மால்ஆகாதகாரியம்ஒன்றுமில்லை

நன்றி சொல்லாமலிருக்கவே முடியாது

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே

ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன்

துதிப்பேன் இயேசுவின் பாதம் துதிக்கப்

சந்தோஷமாயிருங்க எப்பொழுதும்

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே

கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன்

பாடுவேனே வாழ்வில் என்

பெராக்காவிலே கூடுவோம்

என்னைகாக்கவும் பரலோகம் சேர்க்கவும்

ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றுவோம்

சபையாரே எல்லோரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய்

வானம் உமது சிங்காசனம் பூமி

ஆராதனை ஆராதனை வல்லவரே நல்லவரே

துதிசெய் மனமே நிதம் துதிசெய்

உமக்கு மகிமை தருகிறோம்

என் மேய்ப்பரே இயேசையா

நன்றி நன்றி நன்றி

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

சரணம் ஐயா தேவனே

ஆராதிக்க கூடினோம் ஆர்ப்பரித்து பாடிடுவோம்

உம்மைப் பாடாமல் யாரை நான் பாடுவேன்

எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய்

பரலோகமே உம்மை துதிப்பதால்

கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்ப னவர் யார்?

எந்தன் கன்மலையானவரே

எப்படி நான் பாடுவேன்

கர்த்தரைப் பாடியே போற்றிடுவோமே

தேவனை உயர்த்தித் துதியுங்கள்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே

துதி உமக்கே இயேசு நாதா

உன்னதமானவர் சர்வ வல்லவர்

தோத்திரம்! கிருபை கூர், ஐயா!

இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த கர்த்தாவை

அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தா

ஆதியும் அந்தமுமானவரே