ச - பாடல் வரிகள்

சந்தி சந்தியும்யும் இந்தியாவை
சந்தோச கீதம் எண்ணில் பொங்குதே
சந்தோசம் பொங்குதே
சந்தோஷமாயிருங்கள் எப்பொழுதும்
சலேமின் ராஜா
சிங்க குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்
சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்
சுந்தர பரம தேவ மைந்தன்
செய் வேண்டியதை சீக்கிரம் செய்
சேனையாதிபன் நம் கர்த்தருக்கே
சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்