ர - பாடல் வரிகள்

ராக்கலாம் பெத்தலேம்
ராஜாதி ராஜாவை
ரோசாப்பூ வாசமலர்