ந - பாடல் வரிகள்

நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே
நண்பனாய் மாறனும்
நம் இயேசு நல்லவர் ஒருபோதும் கைவிடார்
நம் தேவன் அன்புள்ளவர்
நம் தேவனைத் துதித்துப் பாடி
நமது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம்
நம்பிக்கைக்கு உரியவரே
நம்பியே வா நல்வேளையிதே உன்
நம்பிவந்தேன்
நம்முடைய தெய்வம் இயேசு வல்லால்
நல் மீட்பர் இயேசு நாமமே
நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும்
நல்ல உள்ளம் தர வேண்டும் நாதா
நல்ல சமாரியன் இயேசு
நல்ல பிதா அவர் நல்ல பிதா
நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
நன்றி சொல்லாமலிருக்கவே முடியாது
நன்றி நன்றி என்று
நன்றி நன்றி நன்றி
நன்றி நன்றி நன்றி என்று துதிக்கிறேன்
நன்றி பலிபீடம் கட்டுவோம்
நன்றிபலி நன்றி பலி
நன்றியால் துதிபாடு
நன்றியால் பாடிடுவோம்
நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்
நான் இயேசுவின் ஒளியில் நடக்கிறேன்
நான் உம்மைப்பற்றி இரட்சகா வீண் வெட்கம் அடையேன்
நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதில்லை
நான் சுகமானேன்
நான் நிற்பதும் நிர்முலமாகாததும் தேவ கிருபையே
நான் நேசிக்கும் தேவன்
நான் பயப்படும் நாளினிலே
நான் பாட வருவீர் ஐயா
நான் பாடும் கானங்களால்
நான் பாவச் சேற்றினிலே வாழ்ந்தேன்
நான் பாவிதான்
நான் பிரமித்து நின்று பேரன்பின்
நானல்ல இனி இயேசுவே
நானும் என் வீட்டாரும்
நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால்
நிகரே இல்லாத சர்வேசா
நித்திய கன்மலை எனக்காய்ப்
நிர்ப்பந்தமான மனிதன் நான்
நிலையில்லா உலகு நிஜமில்லா உறவு
நிறைவான ஆவியானவரே
நீ இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா
நீங்க போதும் இயேசப்பா
நீயுனக்குச் சொந்தமல்லவே
நீர் உண்மையுள்ளவர்
நீர் என்னோடு இருக்கும் போது
நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா
நீரே என் இரட்சகர்
நீரே என்னை காண்கிற தேவன்
நெஞ்சத்திலே தூய்மையுண்டோ
நெஞ்சமே தள்ளாடி நொந்து
நெஞ்சமே துதி பாடிடு
நெஞ்சமே வீணாய்
நெஞ்சே நீ கலங்காதே
நேசரவர் என் நேசரவர்
நேசரே உம் திருபாதம் அமர்ந்தேன்

நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா